ualin.com
Додати статтю | Реєстрація


Інтернет
Автомобілі та мотоцикли
Бізнес
    Гроші, кредити, депозити
    Договіри
    Енергетика
    Жінка на роботі
    Охорона праці
    Перші кроки в бізнесі
    Питання податків
    Протипожежна безпека
    Робота, резюме
    Устави, засновницькі документи
Будівництво, ремонт
Дім та родина
Діти
Захоплення, хобі
Комп'ютери та ПЗ
Красота, імідж, косметика
Медицина та здоров'я
Мода, стиль
Приготування їжи
Психологія та тренінги
Реклама та PR
Релігія, непізнане, окультизм
Реферати, курсові, лабораторні, методички
Собаки, кішки, рибки, птахи
Суспільство та політика
Товари та послуги
Туризм, подорожі
Фітнес, схуднення, дієти
Чоловік та жінка
"Нерозмірні реакції" або хто управляє нашим "Я"?!  
Як правильно приготуватися до подорожі  
Чиста їжа - струнка фігура  
Як вчити чоловіка займатися любов’ю  
Що ефективніше: котли традиційні чи піролізні?  
ФІТНЕС ПО ГОРОСКОПУ. КОЖНОМУ СВОЄ  
Специализированные планы питания - как заполучить к новогодним торжествам безупречную фигуру  
Помідорова дієта худнемо з розумом  
Чи є життя після весілля  
Простий секрет знаходження ідеальної ваги  
Безкоштовне розміщення статей: психологія, тренінги, авто, красота, мода, родина - ualin.com
китай   финансы   СИСТЕМИ   болезням   Chicco   перед   Пиар   Создание   англ   краси   Біль   піроксика   року   Runner.   тренажер  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
УСТАНОВЧИЙ ДОГОВIР
УСТАНОВЧИЙ ДОГОВIР
Мета, предмет та строк дiяльностi
   2.1.Основною метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку на вкладений капiтал з метою задоволення потреб Учасникiв.
   2.2. Предмет дiяльностi визначений у Статутi Товариства.
   2.3. Товариство створюється на невизначений строк.   УСТАНОВЧИЙ ДОГОВIР
   
   про створення та дiяльнiсть
   товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
   
   “…”
   
   
   
   укладений у м. Києвi … …
   дві тисячі другого року.
   м. Київ … … дві тисячі другого року.
   
   
   Ми, що нижче пiдписалися, громадяни України,
   …,
   якi звуться далi Учасники, керуючись чинним законодавством України, уклали цей Установчій Договiр (надалі – Договір) про наведене нижче:
   
   
   Стаття 1 Назва, мiсцезнаходження
   1.1. Заснувати товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “…” (далi за текстом - Товариство).
   1.2. Мiсцезнаходження Товариства: м. Київ, …
   
   
   Стаття 2 Мета, предмет та строк дiяльностi
   2.1.Основною метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку на вкладений капiтал з метою задоволення потреб Учасникiв.
   2.2. Предмет дiяльностi визначений у Статутi Товариства.
   2.3. Товариство створюється на невизначений строк.
   
   
   Стаття 3 Юридичний статус
   3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з моменту його державної реєстрацiї.
   3.2. Товариство керується у своїй дiяльностi законодавством України, цим Договором, Статутом (додається).
   
   Стаття 4 Статутний фонд, розмiри вкладів Учасникiв
   4.1. Для забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок … внесків Учасникiв створюється Статутний фонд Товариства у розмiрi … (…) гривень, що розподіляється наступним чином:
   … - … (…) гривень, що становить … % Статутного фонду Товариства;
   … - … (…) гривень, що становить … % Статутного фонду Товариства;
   4.2. Формування Статутного фонду здiйснюється згiдно з положенням ст.52 Закону України "Про господарськi товариства".
   4.3. До моменту державної реєстрацiї Товариства кожен з Учасникiв повинен внести до установи банку не менш, нiж 30% вiд розмiру свого вкладу до Статутного фонду Товариства.
   4.4. Учасники зобов'язанi повнiстю внести свої вклади до Статутного фонду не пiзнiше одного року з моменту державної реєстрацiї Товариства. У випадку невиконання цього зобов'язання у встановлений строк Учасник сплачує за час прострочки 10% рiчних з недовнесеної суми.
   
   
   Стаття 5. Вiдшкодування збиткiв та розподiл прибуткiв
   5.1. Збитки, що можуть виникнути в процесi дiяльностi Товариства, покриваються за рахунок Резервного фонду, а у випадку нестачi коштiв цього фонду - за рахунок iнших коштiв, що належать Товариству, якщо цих коштiв виявиться недостатньо - за рахунок реалiзацiї майна Товариства чи додаткових внескiв Учасникiв.
   5.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитам банкiв та облiгацiям, а також вносяться передбаченi чинним законодавством України податки та iншi платежi до бюджету. Чистий прибуток, одержаний пiсля зазначених розрахункiв, залишається у повному розпорядженнi Товариства та розподiляється мiж його Учасниками пропорцiйно розмiрам часток в Статутному фондi або iншим чином згiдно з рiшенням Зборiв Учасникiв.
   
   
   Стаття 6 Права Учасникiв
   6.1. Учасники Товариства мають право:
   - брати участь в управлiннi справами Товариства;
   - посiдати керiвнi посади в органах управлiння Товариством;
   - брати участь у розподiлi прибутку вiд дiяльностi Товариства та одержувати вiдповiдну частину прибутку вiд дiяльностi Товариства згiдно з цим Статутом;
   - одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, зокрема знайомитися з усiма документами;
   - придбавати частину частки Учасникiв у Статутному фондi Товариства за умови згоди iнших Учасникiв;
   - отримувати на правi користування майно, що належить Товариству, за згодою iнших Учасникiв та згiдно з актом, що йому видається;
   - виходити в установленому Зборами Учасникiв порядку зi складу Учасникiв Товариства;
   - передавати свою частку (її частину) у Статутному фондi Товариства та iншi права, що має цей Учасник у зв'язку з дiяльнiстю Товариства, третiм особам за згодою iнших Учасникiв.
   
   
   Стаття 7 Обов'язки Учасникiв
   7.1. Учасники Товариства зобов'язанi:
   - додержуватися положень установчих документiв Товариства i виконувати рiшення Зборiв Учасникiв та iнших органiв управлiння Товариства;
   - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
   - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю, а також внести свої вклади в установу банку в порядку, що встановлений цим Договором та Статутом Товариства;
   - всебiчно сприяти Товариству у його дiяльностi;
   - своєчасно iнформувати адмiнiстрацiю Товариства про змiни у внутрiшнiй структурi, органiзацiї та т. iн.
   7.2. У випадку виходу Учасника з Товариства йому виплачується частина вартостi майна Товариства, пропорцiйна його частцi у Статутному фондi, а також прибутку, одержаного Товариством в поточному роцi до моменту виходу. Виплата здiйснюється пiсля затвердження рiчного звiту та балансу, але не пiзнiш як через 12 мiсяцiв пiсля виходу.
   
   
   Стаття 8 Органи управлiння та контролю
   8.1. Органи управлiння та контролю Товариства визначенi у Статутi Товариства.
   
   
   Стаття 9 Застереження
   9.1. Реорганiзацiя та лiквiдацiя Товариства проводиться за рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства або за рiшенням суду чи господарському суду у випадках, що передбаченi чинним законодавством в порядку, закрiпленому Статутом Товариства.
   
   
   Стаття 10 Заключнi положення
   10.1. Цей Договiр набуває чинностi з дати його пiдписання усiма Учасниками i дiє необмежений строк. Цей Договiр може бути змiнений i доповнений за одностайним рiшенням усiх Учасникiв.
   10.2. Укладено у м. Києвi українською мовою у трьох примiрниках.
   10.3. Положення цього Договору поширюються на спадкоємців Учасникiв.
   
   
   ПIДПИСИ УЧАСНИКIВ:
   
   
   …, що мешкає за адресою: …; паспорт: … …, виданий … РУ ГУ МВС України в м. Києві, …. року. Ідентифікаційний № ….
   
   
   
    ____________________________________
   
   
   
   

Автор: ualin | Відгуки: 0 | Перегляди: 6511 | 24/01/2011 Бізнес - Устави, засновницькі документи

Ссылка на статью:


Комментарий

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус