ualin.com
Додати статтю | Реєстрація


Інтернет
Автомобілі та мотоцикли
Бізнес
Будівництво, ремонт
Дім та родина
Діти
Захоплення, хобі
Комп'ютери та ПЗ
Красота, імідж, косметика
Медицина та здоров'я
Мода, стиль
Приготування їжи
Психологія та тренінги
Реклама та PR
Релігія, непізнане, окультизм
Реферати, курсові, лабораторні, методички
    Іноземні мови
    Інформатика
    Міське будівництво й господарство
    Медицина
    Менеджмент
    Різне
    Соціальна педагогіка
    Страхування
    Теорія грошей
    Функціонально вартісний аналіз
    Хімія
Собаки, кішки, рибки, птахи
Суспільство та політика
Товари та послуги
Туризм, подорожі
Фітнес, схуднення, дієти
Чоловік та жінка
СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (часть 2)  
Пілатес для гарних ніг програма вправ  
Чому маля часто хворіє  
Відпочиваємо з дітьми!  
Наслідки кесарева перетину  
Смысл жизни - воплощение вашей жизненной цели.  
Мононуклеоз  
Процес зачаття  
Як тестувати косметику в магазині, щоб уникнути прищиків  
Лікування молочниці під час вагітності  
Безкоштовне розміщення статей: психологія, тренінги, авто, красота, мода, родина - ualin.com
рилейшнз   2011   управління   онлайн   сайта.   поставки   грипп   Дієта   гормон   Життя   салон   задачи   каталог   флюктуация   іграшки  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
ПРОГРАМА комплексної практики з фаху студентів с професійного спрямування 6.050200 “Менеджмент організацій” денної та заочної форм навчання
ПРОГРАМА комплексної практики з фаху студентів с професійного спрямування 6.050200 “Менеджмент організацій” денної та заочної форм навчання
Програма комплексної практики розроблена згідно вимог “Положення про про-ведення практики студентів вищих навчальних закладів України” і навчального пла-ну освіти бакалаврів професійного напрямку 6.050200 “Менеджмент організацій”.
   Програма є основним навчально-методичним документом, що визначає обов’язки та порядок проходження студентами практики, функції і обов’язки керів-ників практики. Тривалість практики – 3 тижні.


ПРОГРАМА
   комплексної практики з фаху
   студентів с професійного спрямування 6.050200
   “Менеджмент організацій”
   денної та заочної форм навчання
   
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   
   Програма комплексної практики розроблена згідно вимог “Положення про про-ведення практики студентів вищих навчальних закладів України” і навчального пла-ну освіти бакалаврів професійного напрямку 6.050200 “Менеджмент організацій”.
   Програма є основним навчально-методичним документом, що визначає обов’язки та порядок проходження студентами практики, функції і обов’язки керів-ників практики. Тривалість практики – 3 тижні.
   
   1. Мета і задачі практики
   1.1. Метою практики є практичне використання студентами набутих теоретичних знань, вивчення практики діяльності економічних та управлінських підрозділів, служб, формування професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних твор-чих рішень, збір та аналіз нормативно-довідкових і інформаційних матеріалів для написання звіту з практики.
   1.2. Задачі практики орієнтують студентів на:
   - дослідження комплексу питань організації і управління економічною діяльніс-тю підприємства;
   - вивчення організаційної структури підприємства;
   - дослідження організаційної структури, ролі і функцій служби;
   - дослідження існуючої методики розрахунку техніко-економічних і фінансових показників виробничо-господарської діяльності;
   - дослідження питань виробництва і реалізації продукції;
   - дослідження маркетингового середовища підприємства;
   - дослідження методів управління персоналом.
   
   2. Організація комплексної практики з фаху
   
   2.1. Бази практики
   
   Бази практики можуть бути:
   - підприємства, організації, науково-дослідні інститути;
   - українські підприємства різних форм власності, здійснюючи активну господар-ську діяльність;
   - зарубіжні фірми і організації (у випадку проходження практики за кордоном).
   Підрозділи підприємств (установ, фірм) на яких відбувається практика, визна-чаються з урахуванням проблематики науково-дослідної роботи і майбутньої профе-сійної орієнтації студентів.
   При визначенні конкретного місця проведення практики важливим є наявність сучасної комп’ютерної техніки та можливостей одержання студентом навичок діло-вого спілкування.
   База практики повинні відповідати можливості надання матеріалів для напи-сання звіту з практики.
   
   
   2.2. Обов’язки викладача-керівника практики від Інституту
   
   Навчально-методичне керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри.
   Викладач – керівник практики від Інституту зобов’язаний:
   - за тиждень до початку практики познайомитися з керівниками підприємств та організацій, на яких будуть проходити практику студенти, узгодити робочу програ-му практики;
   - не пізніше, ніж за 2 дні до початку практики, провести інструктаж з групами студентів, на якому обговорити задачі і мету практики;
   - ознайомити з формами контролю та звітності про практику, а також з вимо-гами затвердженої програми;
   - з’ясувати навчально-дослідні завдання, інформувати студентів про бази прак-тики та керівників практики від підприємства;
   - видати студентам програми практики, направлення на підприємство;
   - консультувати студентів у процесі проходження практики на кафедрі і під час відвідання підприємств;
   - організувати спільно з керівниками практики від підприємств переміщення практикантів по функціональним службам для набуття ними комплексу необхідних навичок;
   - систематично перевіряти хід практики і своєчасно коректувати її відповідно до програми; суворо вимагати охайного ведення і чіткого заповнення щоденника;
   - систематично інформувати кафедру (при необхідності деканат) про хід вико-нання програми практики;
   - інформувати про всі випадки нез’явлення студентів на бази практики;
   - інформувати про всі випадки відсутності студентів без поважних причин на базі практики;
   - по закінченні практики подати на кафедру письмовий звіт про результати проходження комплексної практики і захист звітів по ній з пропозиціями щодо вдо-сконалення цієї форми навчального процесу.
   Відповідальність за організацію практики на підприємстві покладається на першого керівника, який призначає безпосереднього керівника виробничої практики для кожного студента.
   
   2.3. Обов’язки керівника практики від підприємства
   
   - до початку практики ознайомитись з програмою практики;
   - ознайомити студентів з діяльністю підприємства, організацією економічної служби підприємства;
   - забезпечити студентам доступ до всіх необхідних для виконання програми практики документів, здійснювати суворий контроль за виконанням зафіксованої у щоденнику роботи;
   - давати необхідні консультації відносно використання документації для вико-нання програми практики;
   - формувати практичні навички і вміння студентів у галузі менеджменту підп-риємства; контролювати записи у щоденнику про фактичне виконання роботи і за-тверджувати підписом;
   - перевірити звіт по практиці, дати рецензію на нього та написати характерис-тику про роботу та поведінку студента під час проходження практики.
   
   2.4. Основні обов’язки студента-практиканта
   
   - в день прибуття на місце практики слід освідомитися про своє робоче місце і повідомити керівника практики від кафедри про початок проходження практики;
   - вивчити та неухильно виконувати правила техніки безпеки і охорони праці, пройти відповідний інструктаж;
   - під час проходження практики дотримуватися правил внутрішнього розпоря-дку підприємства. Тривалість робочого дня студента повинна відповідати тривало-сті робочого дня робітника підприємства. За порушення правил внутрішнього роз-порядку студенти відповідають перед адміністрацією підприємства і деканатом фа-культету;
   - зібрати і провести попередній аналіз даних роботи підприємства щодо питань організації менеджменту, маркетингу, фінансів та управління персоналом;
   - по закінченні практики підготувати звіт у відповідності з програмою практи-ки, який повинен бути ілюстрований документами та практичними матеріалами ро-боти підприємства.
   
   3. Зміст програми комплексної практики
   
   1. Характеристика підприємства: організаційна структура, статут, техніко-економічні показники.
   2. Організація та управління економічними службами підприємства. Цілі та за-вдання економічної служби підприємства та її роль у виробничо-управлінському процесі. Структура економічної служби підприємства. Поло-ження про економічний відділ Посадова та кваліфікаційна характеристика фахівців економічної служби.
   3. Аналіз та перспективи розвитку кадрової політики та управління персоналом на підприємстві. Організація труда на підприємстві.
   4. Розподілення та товарний асортимент підприємства. Оцінка конкурентного середовища. Сегментування ринку. Позиціювання продукції підприємства. Аналіз мікросередовища: постачальники, покупці.
   5. Технологія маркетингових заходів. Робота економічної служби щодо просу-вання продукції підприємства. Заходи по створенню та управлінню каналами збуту продукції. Розробка та виконання заходів по формуванню попиту та стимулюванню збуту, укріпленню іміджу підприємства.
   6. Збір і аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства.
   
   
   
   Скачать документ полностью

Автор: ualin | Відгуки: 0 | Перегляди: 27830 | 25/12/2010 Реферати, курсові, лабораторні, методички - Менеджмент

Ссылка на статью:


Комментарий

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус